HOME
 
CHI SIAMO
 
PUBBLICAZIONI
 
AUTORI
 
PERIODICI
 
DIDATTICA
 
LESSICO
 
BIBLIOGRAFIA
 
RECENSIONI
 
EVENTI
 
CREDITS
Vai all'indice di questa sezione
GLOSSARI

Condaxi Cabrevadu

Predu Mura. Sas poesias d'una bida

Il condaghe di San Gavino

Agricoltura di Sardegna

Il registro di San Pietro di Sorres

Il condaghe di San Michele di Salvennor

Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado

Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu

PAGINE CORRELATE

Pubblicazioni

Seleziona un glossario: Lettera:

Opera di riferimento: Condaxi Cabrevadu

Totu, agg. e pron. indef. m. sing., tutto, intero < TOTTUS per TOTUS (REW 8815): 1.1, 1.2, 1.3 (2 volte), 1.4 (2 volte), 2.9, 4.6, 13.3, 26.2, 36.1, 38.1, 42.2; tota: f. sing., 1,1, 18.4, 19.2, 30.2, 35.1, 40.2; totus: m. e f. pl.,  1.1, 1.2 (2 volte), 1.3, 2.3, 2.15 (2 volte), 6.1; anche nella forma indecl., davanti a sostantivi f. pl., 21.2, 34.1, 41.2; Dionjsiu Scanu de Aristanis, jn su su ultjmu testamentu, hat testadu et lassadu assu nebode, nomjnadu Nan(n)eddu Mochj, totu cuddas duas domos q(ui) tenet et possedit jntro dessa cjtade de Aristanjs, 21.2; Pedru Paulu Armadu de Aristanjs, jn su suu testamentu, hat testadu et lassadu assa Eclesia de S(anc)tu Martjnj dessos Apendixios de Aristanjs totu cuddas duas domos q(ui) tenet et possedit jntro dessa dita citade, 34.1. Con valore di «ogni» davanti a sostantivi singolari: sihat notoriu a tota persona comenti hoi q(u)i contamus a x dies de freargiu, an(n)o dessa jncarnaxione de Christus redemptore n(ost)ru de M.D.X.X.X.IIJ, a jnsta(n)xia e petixione fata de Jacu Binchj, procuradore dessa Eclesia e combentu de Sanctu Martini, 1.1.


 
Centro di Studi Filologici Sardi - via dei Genovesi, 114 09124 Cagliari - P.IVA 01850960905
credits | Informativa sulla privacy |