HOME
 
CHI SIAMO
 
PUBBLICAZIONI
 
AUTORI
 
PERIODICI
 
DIDATTICA
 
LESSICO
 
BIBLIOGRAFIA
 
RECENSIONI
 
EVENTI
 
CREDITS
Vai all'indice di questa sezione
GLOSSARI

Condaxi Cabrevadu

Predu Mura. Sas poesias d'una bida

Il condaghe di San Gavino

Agricoltura di Sardegna

Il registro di San Pietro di Sorres

Il condaghe di San Michele di Salvennor

Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado

Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu

PAGINE CORRELATE

Pubblicazioni

Seleziona un glossario: Lettera:

Opera di riferimento: Condaxi Cabrevadu

Parte, sost. f. sing., parte < PARS, PARTE (REW 6254), 1.1, 1.3, 18.3; partj: 1.3, 16.5 (3 volte), 18.4, 19.2, 19.3, 28.5 (2 volte), 29.5 (2 volte), 39.5, 40.6 (4 volte), 46.4; I. Nella locuzione in nomine et parte, «in nome e per incarico»: mj esser transferidu jn sa dita Eclesia de Sanctu Martinj e hinnia aher copiadu e jscriptu de nou totu su fundague antigu dessu ditu monasteriu jn no(m)ine et parte dessas venerandas sorres q(ui) hoi jstan y habitan jn dita Eclesia, 1.1; retene(n)demj su ditu mandatu eo cumandamentu a mie jnfrascriptu notariu fatu, publjcadu et jntimadu dita die et an(n)o et sic de totu su subrascritu contenjdu, tantj de partj dessu signore Archjbiscobu, comente et dessa jnstanxia fata dessu ditu procuradore procuradore jn no(m)ine et parte dessas ditas venerandas sorres, 1.3. II. Nel significato di «parte, frazione»: Petronjlla Pabadj de sSolarussa,jn su su ultjmu testamentu, declarat et narat comente su q(uonda)m dessu babu, nomjnadu Quirigonj Costedda, lassehit una bjngia jn Pardu Spinosu, dae ssa calj s’ind’aeret fatu duas partes: una assa dita Petronjlla, comente a figia sua naturale, e diss’atera parte assa sorre, nomjnada Pitzia Pabade. III. Seguito dalla prep. a, nel significato di «dalla parte di, verso»: Et simul jndi ade sas confrontaxiones, su cale tenet conca e fague assu cunjadu de Pirisone Orrù, e peis assa dita Ischa Noa, camjnu mediantj, costadu s’unu partj assu ditu Pirisonj, e partj assu cunjadu nou de Caderina Melas, e partj a Nan(n)eddu Usaj, 16.5.


 
Centro di Studi Filologici Sardi - via dei Genovesi, 114 09124 Cagliari - P.IVA 01850960905
credits | Informativa sulla privacy |